Prezentarea proiectului

Prezentarea proiectului

Despre proiect

În condițiile în care, la nivel european, România este plasată în rândul țărilor cu un grad scăzut de inovare, (conform raportului Comisiei Europene din 2014 sub 3% dintre firmele autohtone sunt inovatori strategici și peste 80% dintre IMM-uri nu pun accent pe inovare), INCDIE ICPE-CA, prin proiectul TRANSENERG, își propune valorificarea superioară a capacităților proprii de transfer tehnologic și de cunoștințe în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice. Proiectul va fi implementat pornind de la rezultatele CDI ale institutului cu potențial de aplicabilitate în industrie și expertiza specifică a personalului propriu. Vor fi încheiate colaborări cu întreprinderile autohtone care activează în domeniul energiei privind transferul de servicii, produse și tehnologii rezultate din expertiza existentă a ICPE-CA sau noi produse, procese și tehnologii dezvoltate la solicitarea întreprinderilor, ca o alternativă mai ieftină la importul de tehnologii noi, aceasta ducând, de asemenea, și la creșterea exportului bazat pe rezultate științifice și dezvoltare tehnologică.

Beneficiarii direcți ai proiectului TRANSENERG sunt în primul rând companiile cu care ICPE-CA va încheia contracte subsidiare pe durata derulării proiectului, acestea utilizând direct rezultatele și expertiza CDI, fie prin înglobarea lor în produse și servicii inovative destinate pieței, fie îndeplinindu-și necesitățile de dezvoltare strategică pe baze inovative. De asemenea, prin implementarea proiectului, INCDIE ICPE-CA va beneficia de creșterea nivelului de expertiză al angajaților săi în domeniul transferului tehnologic prin însușirea celor mai moderne mecanisme și proceduri în domeniu.

Noul termen de finalizare al proiectului TRANSENERG, conform notificării nr.57/9.08.2021 și a actului adițional nr.4/25.08.2021 este 15.03.2023.

Activitățile proiectului se vor desfășura urmând două direcții principale:

  1. Stimularea transferului de cunoștințe (activități de tip A)

În cadrul acestei etape, specialiștii ICPE-CA vor elabora oferta de expertiză cu rezultatele activității de CD desfășurate până în prezent în cadrul INCDIE ICPE-CA, în domeniul Energie; această ofertă va fi actualizată pe toată durata proiectului ca urmare a procesului de perfecționare continuă a echipei proiectului cât și datorită contactului permanent cu firmele interesate in colaborare. Astfel va rezulta un portofoliu de produse, procese și tehnologii noi și îmbunătățite identificate de întreprinderi ca fiind necesare pe piață. Specialiștii ICPE-CA în domeniul energiei vor acorda asistență directă întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză a ceea se potrivește cu nevoile și cerințele lor și vor efectua vizite de lucru și asistență directă la firmele cu care s-a început derularea de contracte de colaborare.

În vederea identificării de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe echipa proiectului TRANSENERG va organiza întâlniri individuale cu întreprinderile și evenimente tematice (conferințe, workshop-uri) în domeniul specific (mașini electrice industriale, transport feroviar, instalații de foraj, energie eoliană, energie fotovoltaică, microhidrocentrale, biogaz, ș.a.).

Ca urmare a desfășurării acestor activități va fi elaborată o metodologie de transfer de cunoștințe și tehnologii între INCDIE ICPE-CA și mediul privat, un „Ghid de bune practici privind colaborarea INCD cu întreprinderile din domeniul Energie” și va fi dezvoltată o platformă online inclusă în website-ul proiectului pentru actualizarea informațiilor cu privire la potențialii beneficiari ai transferului de cunoștințe din portofoliul INCDIE ICPE-CA, domeniul Energie.

Totodată pe parcursul activităților de stimulare a transferului de cunoștințe echipa proiectului va fi instruită în vederea creșterii nivelului de competență în domeniul transferului de cunoștințe.

  1. Transferul competențelor ICPE-CA către mediul privat (încheierea de contracte subsidiare pentru activități de tip B, C și D)

În această etapă, accentul se va pune pe activitatea grupurilor de cercetare din echipa proiectului care vor fi implicate în derulare de contracte subsidiare încheiate cu companiile care și-au manifestat interesul în colaborarea cu ICPE-CA în domeniul energiei.

În elaborarea propunerii de proiect ICPE-CA a interacționat cu 10 firme care au transmis expresii de interes privind obiective legate de eficiența energetică precum și de valorificarea resurselor de energie regenerabila și convențională. Proiectul își propune abordarea de cercetări și elaborarea de soluții privind dezvoltarea următoarelor tipuri de echipamente/instalații/sisteme:

  • acționări cu motoare electrice cu eficiență energetică ridicată
  • echipamente de conversie energetica din surse regenerabile de energie
  • echipamente de stocare a energiei
  • echipamente si sisteme de testare a utilajelor industriale în vederea creșterii eficienței energetice
  • sisteme de monitorizare a proceselor industriale cu consum redus de energie
  • alte echipamente industriale cu consum redus de energie

Astfel, vor fi încheiate contracte subsidiare pentru activități de tip B prin care vor fi  valorificate infrastructurile de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007, prin creșterea gradului de utilizare a acestora, asigurând accesul întreprinderilor colaboratoare la facilitățile, instalațiile și echipamentele de cercetare din domeniul energiei ale ICPE-CA.

Activitățile de tip C desfășurate în cadrul proiectului vor viza dezvoltarea de modele experimentale și/sau prototipuri pentru echipamente, instalații sau sisteme cu eficiență energetică ridicată. Aceste activități vor fi executate de echipa proiectului pentru întreprinderile interesate în colaborare.

În ceea ce privește întreprinderile care identifică obiective care pot fi realizate prin colaborare efectivă, ICPE-CA va încheia cu acestea contracte subsidiare pentru activități de tip D. În cadrul acestor colaborări partenerii urmăresc realizarea unui obiectiv comun, participă la conceperea planului de activități, contribuie la punerea lui în aplicare și împart riscurile financiare, tehnologice, științifice și de altă natură, precum și rezultatele obținute.

Până la finalul proiectului, ICPE-CA mizează pe realizarea a cel puțin 7 contracte de colaborare, din care 5 încheiate cu întreprinderi mici și mijlocii. În vederea implementării activităților, pe parcursul desfășurării proiectului, vor fi create 4 noi locuri de muncă. Rezultatele obținute din colaborarea ICPE-CA cu întreprinderile interesate vor fi diseminate în 7 articole publicate în reviste sau comunicate la conferințe de specialitate. O parte din soluțiile tehnice avute in vedere, vor fi protejate prin cereri de brevete de invenție.